Rekrutacja na miejsce współfinansowane przez Gminę Wrocław

  • Podmiot organizujący opiekę nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę Wrocław w uzgodnieniu z Gminą Wrocław określa termin i czas trwania rekrutacji, liczbę miejsc i rodzaj oferowanych miejsc opieki.
  • Informacja o planowanym naborze na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę Wrocław zostaje podana w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocławia na stronie internetowej: http://bip.um.wroc.pl oraz na stronie internetowej Miasta Wrocławia: www.wroclaw.pl., za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
  • W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną. Komisja powinna składać co najmniej z 2 członków.
  • W rekrutacji na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę, żłobek stosuje zasady i kryteria określane przez Gminę Wrocław.
  • W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci spełniających kryteria obligatoryjne niż oferowana przez podmiot liczba miejsc finansowanych/ współfinansowanych przez Gminę Wrocław, o przyjęciu na miejsce decyduje kolejność na liście,  według uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych (im większa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście). 
  • W przypadku posiadania wolnych miejsc finansowanych/współfinansowanych  przez Gminę rekrutacja może być prowadzona w systemie ciągłym zgodnie z pkt. 1-6 oraz zawartą umową , przy zastosowaniu zasad określonych przez Gminę Wrocław.