1. Zielony Groszek jest żł‚obkiem niepublicznym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.
 2. Zielony Groszek jest otwarty cał‚y rok od poniedział‚ku do pią…tku w godzinach od 6:30 do 17:30, z wyłą…czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.
 3. W żł‚obku działają… 2 grupy wiekowe:
  • Grupa 1 -“ od 20 tygodnia do 1 roku życia (podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest nieumiejętność‡ chodzenia)
  • Grupa 2 – od 1 do 3 roku życia
 4. Żł‚obek pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:
  06:30 – 09:00 -€“ przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w salach
  09:00 – 09:30 – higiena dzieci i śniadanie
  09:30 – 11:00 – zaję™cia w grupach zgodnie z planem zajęć‡ na dany dzień„ tygodnia, w tym wyjście na zewnątrzny plac zabaw
  11:00 – 11:30 – higiena dzieci i zupa
  11:30 – 13:30 – leżakowanie
  13:30 – 14:00 – higiena dzieci i drugie danie
  14:00 – 15:30 – zaję™cia w grupach zgodnie z planem zajęć‡ na dany dzień„ tygodnia, w tym wyjś›cie na zewną™trzny plac zabaw
  15:30 – 16:00 – higiena dzieci i podwieczorek
  16:00 – 17:30 – odbieranie dzieci, zabawy dowolne w salachZaję™cia dodatkowe odbywają… się™ w godzinach pracy żł‚obka i są… wliczone w koszt czesnego

  Powyższy harmonogram dotyczy grupy 2. W grupie 1, ze względu na wiek, każde z dzieci posiada swój harmonogram dnia, dostarczony przez Rodziców.

 5. Żłobek zapewnia odpł‚atne wyżywienie dla dzieci powyżej pierwszego roku życia -€“ catering. Firma cateringowa ustala cennik i może on w cią…gu roku ulec zmianie.
  Rodzice dzieci będą…cych w grupie najmłodszej zobowią…zani są… do dostarczania jedzenia dla dzieci (mleko modyfikowane i gotowe do spożycia słoiczki).
 6. Głównym zadaniem żł‚obka jest:
  • sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, stosownie do jego wieku i możliwości
  • zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieś›ników
  • rozwijanie zainteresowań„, uzdolnień„ i talentów dzieci
  • współpraca z rodzicami