PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

w Przedszkolu „Zielony Groszek” we Wrocławiu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234. poz. 1239 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1985r.
  Nr 12 poz. 49 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 610 i 1378);
 4. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.);

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca
            2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
            form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane
            na podstawie art. 8a ustawy z dnia 4 lipca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
            (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz 2020r. poz. 322,374 i 567), wytyczne Ministra  Zdrowia
            z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
            i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 sierpnia 2020r. dla publicznych
            i niepublicznych szkól i placówek od 1 września 2020r. wydanych na podstawie
            art. 8a ust.5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
            z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 576).

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych i ochrony
przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Przedszkolu
od dnia 01 września 2020r. do dowołania, obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa.

 1. Postanowienia ogólne:
 1. niniejsza procedura określa zasady organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w okresie pandemii COVID-19, dotyczące dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielony Groszek” Przedszkola, ich Rodziców i wszystkich pracowników Przedszkola;
 2. celem procedury jest zminimalizowanie zakażenia koronawirusem;
 3. w Przedszkolu stosuje się wymienione powyżej wytyczne;
 4. od 1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021;
 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00;
 6. Rodzice wypełniają oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Przedszkola w okresie pandemii
  i wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję przyprowadzania dziecka
  do Przedszkola w związku z COVID-19;
 7. na tablicy informacyjnej w przedsionku Przedszkola/Żłobka umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo stacji sanitarno – epidemiologicznej z którą  należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Przedszkola/Żłobka oraz telefon alarmowy;
 8. do Przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy
  z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję; 

10)w Przedszkolu pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie 
      chodzą w maseczkach);

 1. dozowniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się przy bramie wejściowej, przed wejściem do Przedszkola i w przedsionku;
 1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci do/z Przedszkola:
 1. do Przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, gardła, utarta węchu, smaku i inne nietypowe);
 2. dzieci mogą być przyprowadzane tylko przez osoby zdrowe;
 3. niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym otoczeniu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej;
 4. osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko zobowiązana jest
  do przestrzegania na terenie Przedszkola wszelkich środków ostrożności tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych jak również zachowania dystansu społecznego 2m;
 5. dezynfekcja rąk przy wejściu do Przedszkola jest obligatoryjna. Przedszkole nie zapewnia rodzicom maseczek i rękawiczek ochronnych tylko płyn do dezynfekcji rąk;
 6. osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola dzwoni
  na wyznaczony numer domofonu po opiekunkę; 
 7. dzieciom przed wejściem do szatni mierzona jest temperatura, wyznaczony pracownik Przedszkola mierzy dzieciom temperaturę termometrem bezdotykowym w obecności osoby przyprowadzającej. Temperatura jest również mierzona o każdej innej porze jeżeli zajdzie taka konieczność. Dziecko jest nieprzyjęte do Przedszkola jeżeli ma podwyższoną temperaturę powyżej 37,5 stopni Celsjusza.
 8. w przestrzeni wspólnej  Przedszkola (przedsionek) mogą przebywać jednocześnie dwie osoby przyprowadzające/odbierające z dziećmi, zachowując dystans społeczny -2m;
 9. w szatni Przedszkola jednocześnie mogą przebywać dwie osoby przyprowadzające/odbierające z dziećmi zachowując dystans społeczny – 2m;

10)osoba  przyprowadzająca/odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni
     wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka
     do oddania pod opiekę opiekunowi, osoba ta obowiązana jest opuścić
     Przedszkole bez zbędnej zwłoki;

      11)osoba przyprowadzająca przygotowuje dziecko w szatni do oddania pod 
           opiekę;

 1. dziecko nie może wnosić do sali żadnych zabawek i innych przedmiotów;
 2. odbiór dziecka odbywa się poprzez przyprowadzenie dziecka
  do szatni przez opiekuna i przekazanie osobie odbierającej;
 3. w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, odbiór dziecka odbywa się z ogrodu. 
 1. Obowiązki Rodziców:
 1. za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i do domu odpowiadają Rodzice;
 2. Rodzic przed wejściem do Przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce, płynem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest przy wejściu do Przedszkola i w przedsionku oraz założyć maseczkę ochronną;
 3. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami;
 4. przekazują dyrekcji informację o stanie zdrowia dziecka,
  a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
 5. jeżeli w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu  wystąpią
  u dziecka niepokojące objawy chorobowe, dziecko zostaje odizolowane
  w osobnym pomieszczeniu. Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie i zobligowani do pilnego odbioru dziecka w przeciągu
  2 godz.;
 6. Rodzice wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do Przedszkola niepotrzebnych przedmiotów; 
 7. z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Rodzicom i pracownikom Przedszkola należy ograniczyć rozmowy Rodziców
  z nauczycielami w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka
  z Przedszkola. W sprawach wymagających poświęcenia rodzicom większej ilości czasu prosimy zwracać się do dyrekcji Przedszkola;
 1. Organ prowadzący zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które gwarantują bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola/Żłobka, ogrodu przedszkolnego i placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w Przedszkolu, zapewnia pełną informację dla pracowników i rodziców dotyczącą postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz współpracuje
  z dyrektorem i służbami sanitarnymi
 2. Dyrekcja współpracuje z organem prowadzącym z którym wspólnie opracowuje procedury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 oraz informuje rodziców o obowiązujących
  w Przedszkolu procedurach postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty e-mail i tablicy informacyjnej
  w Przedszkolu;
 3. Każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej i postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurą bezpieczeństwa;
 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na jego terenie, posiłki dostarczane są przez firmę cateringową przy zachowaniu niezbędnych środków higieny;
 5. Przedszkole nie będą organizowały wyjść poza teren Przedszkola.
  W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego/ placu zabaw, a urządzenia znajdujące się
  w ogrodzie będą regularnie czyszczone i dezynfekowane;
 6. Rodzice nie mogą wchodzić na teren ogrodu;
 7. Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19:
 1. w Przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby,
  u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn
  do dezynfekcji rąk;
 2. w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy;
 3. pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka  niezwłocznie informuje dyrekcję Przedszkola;
 4. dyrekcja kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem i wzywa
  do niezwłocznego odbioru dziecka informując o powodach;
 5. w przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego
  o zarażenie, dyrekcja ma prawo powiadomić policję, sąd rodziny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
 6. dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa przed wejściem
  i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem
  do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronna i rękawiczki;
 7. w przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola niepokojących objawów sugerujących zakażeni COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrekcję o podejrzeniu- zachowując dystans i środki ostrożności ażeby nie doszło do zakażenia;
 8. dyrekcja zawiadamia Powiatowa Stację Sanitarno- Epidemiologiczną
  i wprowadza na terenie Przedszkola do stosowania instrukcje
  i polecenia przez nią wydane;
 9. pomieszczenie, które było wyznaczone do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
  i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe;
 10. 10)dyrekcja sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
  o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;
 11. 11)dyrekcja na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej podejmuje decyzje odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie Przedszkola zakażenia.
 12. 12)w przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w Przedszkolu, dyrekcja niezwłocznie kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postepowania.
 1. Przepisy końcowe:
 1. Procedura obowiązuje w Przedszkolu od 1 września 2020r.
  i obowiązuje do odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy są obowiązani do jej stosowania i przestrzegania.
 3. Przedszkole/ zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.